Hamburg-Marathon am 23.04.2017

Fotos: Patrick Gloe